ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA NOVADIEM 2015. GADĀ

          ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

KRIMULDAS, SIGULDAS, VANGAŽU UN SAULKRASTU NOVADAM 2015. GADĀ

 IEVADS

Attīstības programma ir SK “Super Nova” attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 2015./2016.gada sezonas  prioritātes un pasākumu kopums izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas dokumenta struktūru veido 4 nodaļas:

 1. Vispārējs apraksts par SK Super Nova darbību un esošās situācijas analīze Krimuldas, Siguldas, Vangažu un Saulkrastu novados;
 2. 2015./2016..gada sezonas darbības virzieni;
 3. Darbības plāns;
 4. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība;

Attīstības programmas mērķis un uzdevums:

Veicināt novadu grupu vispārējo audzēkņu fizisko attīstību, disciplīnu un personības izaugsmi. Papildināt prasmi strādāt vienotā komandā, kā arī veidot pozitīvo attieksmi pret fiziskām aktivitātēm. Sporta un veselīga dzīves veida popularizēšana starp bērniem un jauniešiem kā rezultātā sagatavot konkurētspējīgus futbolistus gan vietējā, gan ārzemju mērogā. Pilnveidot talantīgu jauniešu sporta meistarību ar Latvijas Futbola Federācijas licenzētu treneru palīdzību.

Laiks un vieta: 2015.- 2016.gads Siguldas, Saulkrastu, Vangažu un Krimuldas novadi;

Programmu īsteno:

 • SK “Super Nova” kluba direktors;
 • SK “Super Nova” kluba sporta direktors;
 • Andrejs Lepo – SK “Super Nova” treneris;
 • Andris Trups – SK “Super Nova” treneris;
 • Oļegs Blažnovs – SK “Super Nova” treneris;

Programas plānotie rezultatīvie rādītāji.

Kluba rezultatīvie rādītāji 2015. /2016.gada sezonai pamatā ir divi:

 • Treniņu – mācību un sacensību procesa vadīšanas kontroles optimizācija;
 • Lielāku bērnu skaita piesaiste kluba darbībā;

Gaidāmie rezultāti :

 • Paaugstināta treniņu – mācību un sacensību kvalitāte;
 • Novada komandām nav nepieciešamības papildināt savu sastāvu ar cita novada audzēkņiem, lai piedalītos Latvijas čempionātos Vidzemes reģionā.
 • Izdevumu optimizācija
 • Palielināt iesaistīto iedzīvotaju skaitu sportā;
 • Pašvaldības netiešs atbalsts iedzīvotājiem, kas iesaisīti sportā;
 • Esošo sporta bāžu un inventāra uzlabojumi;
 • Sabiedrības intereses paaugtināšana par veselīgu dzīvesveidu;

SK „Super Nova” orientēts nodrošināt futbola attīstības iespējas, paaugstināt šī sporta pakalpojumu kvalitāti novados. Izvirzīto mērķu sasniegšanai sporta klubs plāno organizēt kvalitatīvas bērnu un jaunatnes sporta nodarbības, uzsākot bērnu atlasi un treniņus no 5 gadu vecuma. Nakotnē veidot spēcīgas novadu pieaugušo futbola komandu .

Pašlaik novados nodarbojas  147 bērni. Novada komandas regulāri piedalās valsts un starptautiskajās sacensībās.

 • Krimuldas grupu treneris: Andris Trups
 • Siguldas grupu treneris: Andrejs Lepo
 • Saulkrastu grupu treneris: Andris Trups
 • Vangažu grupu treneris: Oļegs Blažnovs

Pamatojoties uz esošajā situācijā noteiktajām problēmām un priekšrocībām, uzklausot sabiedrību un speciālistu viedokļus ir veikta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.

Stiprās puses

 • Novadu iedzīvotāju pieprasījums pēc kvalitatīviem sporta pakalpojumiem un futbola bāzēm;
 • darbojas bērnu un jauniešu treniņu – mācību grupa futbolā;
 • ir izveidojušās futbola tradīcijas novadā;

Vājās puses

 • sporta bāžu neatbilstošs tehniskais stāvoklis;
 • sporta bāšu neatbilstība oficiālo futbola sacensību rīkošanai;
 • nolietojies treniņu – mācību grupas sporta inventārs un tā daļējais trūkums;
 • kvalificēto treniņu – mācību procesa uzraudzības trūkums;
 • sporta klubam trūkst finansējuma sporta nozaru attīstībai;
 • nav skaidra struktūra sporta jautājumu risināšanai novadā;
 • nav skaidras finanšu atbalsta politikas sporta nozarē novadā;
 • iedzīvotāju nespēja finansēt savu bērnu sporta aktivitātes;
 • nepietiekoša sporta kluba pasākumu publicitāte sabiedrībā, masu medijos;

Iespējas

 • esošo bāžu efektīvāka izmantošana, uzlabošana un attīstīšana;
 • futbola pulciņu izveide;
 • daudzveidīgu sporta pasākumu organizēšana;
 • veicināt iedzīvotāju masveidīgu iesaistīšanu sporta pasākumos;
 • sportistu, arī amatieru, skaita palielināšana novadā;
 • novada sportistu sasniegumu popularizēšana skolās, vietējā presē, novadu mājaslapās;
 • sadarbības nostiprināšana sporta nozarē starp novada pašvaldībam un sporta klubu;
 • veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 Draudi

 • sporta infrastruktūras turpmākā nolietošanās;
 • bērnu un jaunatnes intereses par sporta aktivitātēm samazināšanās, palielinoties mazkustīgam dzīves veidam un ar to saistītām sekām;
 • fiziskās sagatavotības, veselības pasliktināšanās;
 • iedzīvotāju vēlmes nodarboties ar sportu samazināšanās;
 • pašvaldības nespēja turpmāk organizēt kvalītātīvo treniņ-macību procesu futbolā .

2015. – 2016. gada sezonas  rīcības virzieni:

 

Sporta kluba Super Nova sadarbība novadu pašvaldībām: 

 • Saskaņot 2015./2016.gada sezonas darbību starp novada pašvaldībām un profesionālo  izglītības ievirzes iestādi SK Super Nova “ sporta jomā.
 • Reglamentēt SK Super Nova darbību novados.

Treniņu – mācību un sacensību procesa kvalitātes uzlabošana: 

 • Izveidot no esošiem audzēkņiem novada komandas , lai piedalītos Latvijas Futbola Federācijas rīkotās sacensībās Vidzemes reģionā.
 • Optimizēt treniņu – mācību dokumentācijas izstrādāšanu atbilstoši LFF futbola dokumentācijas vērtēšanas kritērijiem.
 • Divas reizes mēnesī organizēt talantīgo bērnu kopējo treniņu Siguldas, Vangažu, Saulkrastu un Krimuldas grupām – 2007. un 2008. – 2009. gada dzimušiem bērniem.

 

Sporta kluba Super Nova audzēkņu vecāku izdevumu optimizācija treniņu – mācību un sacensību procesam

 • Piedāvāt pašvaldībām iespēju saņemt pakalpojumus no Sporta kluba Super Nova, lai samazinātu kluba dalības maksu novada iedzīvotājiem.
 • Izstrādāt un iesniegt interešu izglītības programmas futbola pulciņu izveidei 2015./16. mācību gadā.

Jauno audzekņu iesaistīšana sportā

 • Organizēt nepieciešamo pasākumu skaitu, lai papildinātu esošo treniņu – mācības grupu sastāvu un rast bērniem un jauniešiem interesi par sportu.

 Sporta bāzes un inventāra uzlabošana

 • Stimulēt Latvijas sporta organizācijas, atbalstīt novadu bāzes uzlabošanas un inventāra jautājumos.

 

Sporta populārizēšana kā veselīgu dzīvesveidu

 • Izveidot informācijas aprites shēmu par kluba darbību sporta jomā

 

Siguldas, Saulkrastu, Vangažu un Krimuldas novadu attīstības programmas rīcību plāns 2015.-2016. gadā:

Prioritāte: Siguldas, Saulkrastu, Vangažu un Krimuldas novadu iedzīvotāji

Stratēģiskais mērķis: Sporta pāsakumu plānošana, izpilde un kontrole 2015.-2016.gadā

N. Uzdevums Rīcība vai pasākums Atbildīgais Laiks
1. 1.1. Saskaņot sadarbību starp  SK “Super Nova” un  novada pašvaldībam Iesniegt saskaņošanai  SK “Super Nova” attīstības programmas novadu pašvaldības izglītības, kulturas un sporta komitējas kartējai sēdei Kluba sporta direktors līdz 31.03.2015.
2. 1.2. Reglamentēt SK Super Nova darbību novados

 

Izstradāt 2016. gadam sadarbības līgumu ar novada pašvaldībam Kluba direktors un sporta direktors līdz 01.12.2015.
3. 2.1.Organizēt treniņ- mācību procesa plānošanu, izpildi un kontroli novados Treniņ – mācību dokumentācijas izstrāde Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri līdz 01.04.2015.
4. Treniņ – mācibu, nometņu un sacensības plānošanas dokumentācijas izstrāde Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri līdz 01.04.2015.
5. Talantīgo bērnu kopējo treniņu plānošana un organizēšana Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri līdz 01.04.2015.
6. 3.1.Interešu izglītības lidzfinānsējuma piesaiste Izstrādāt un iesniegt interešu izglītības programmas futbola pulciņu  2015./16. mācību.gadam

 

Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri līdz 01.05.2015.
7. 3.2. SK Super Nova sporta pakalpojuma piedavājums novada pašvaldībam Izstrādāt un iesniegt sporta pakalpojumu klāstu 2015./16. mācību.gadam

 

Kluba direktors un sporta direktors līdz 01.05.2015.
8. 4.1.Sporta aktīvitāšu veicinošie pasākumi

 

Organizēt futbola sacensības skolas vecuma bērniem Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri 2015. gada marts – oktobris
9. Organizēt futbola prezentācijas novadu PII iestādēs Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri 2015. gada marts – oktobris
10. Organizēt futbola “Atklāto durvju dienu “ novados Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri 2015. gada marts – oktobris
11. 5.1.Sports bāzes uzlabošanas un inventāra iegādes veicinošie pasākumi

 

Pieprasīt LFF nodrošināt novadu futbola laukumu ar futbola vārtiem 5 x 2 un 3 x 2 izmēra Kluba direktors un sporta direktors līdz 01.05.2015.
12. Iegādaties inventāru treniņ-mācību procesa nodrošināšanai Kluba direktors līdz 01.05.2015.
13. 6.1. Izveidot informācijas aprites shēmu par kluba darbību sporta jomā

 

Sadarbība ar Masu mediju informācijas avotiem :

 

Kluba sporta direktors un kluba novadu grupas treneri 1 reizi mēnesī

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība

Attīstības programmas izpildes uzraudzības īstenošana tiek veikta pārskata veidā, atbilstoši SK Super Nova iekšējo auditu un Latvijas Futbola federācijas futbola akadēmiju uzraudzības noteikumiem.

Darba atskaites mērķis – novērtēt un uzraudzīt stratēģisko mērķu, rīcības virzienu, uzdevumu un pasākumu īstenošanu kā arī sagatavot pārskatu par programmas īstenošanu.

Minēto funkciju veikšanai noteikti šādi uzdevumi:

 • noteikt, vai programma tiek īstenota atbilstoši plānotajām darbībām;
 • demonstrēt kluba darbību, progresu un sasniegumus;
 • nodrošināt ar informāciju sabiedrību un citas ieinteresētās puses;
 • identificēt jaunas problēmas un iespējas, kurām veltīt tālāko izpēti un darbības;
 • sniegt pamatotus priekšlikumus programmas aktualizācijai 2016. gadā;
 • sekmēt kluba un pašvaldības koordinētu darbību;
 • nodrošināt kluba attīstības novērtēšanas iespējas.

Tiek sagatavoti pārskati 1 reizi ceturksnī (30.jūnijā un 30.septembrī ) un vienkāršots gada pārskats tiek sagatavots līdz 31.decembrim par kluba paveikto.

Attachment

Latvija_fizGeogr