Pašnovērtējums

 1.  

  Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta skolas „Supernova”

  Reģ.Nr. 3371803155

  Maskavas ielā 108, Rīga, LV – 1003

   

  Rīga

   

   

   

   

  03.09.2018.

   

   

   

  Pašnovērtējuma ziņojums

   

  Skolas direktors Aleksandrs Štekeļs

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SATURS

   

  1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums………………………………………………….….3
  2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi……………..…………………………..…….3
  3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde……………………..……………….3
  4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos……………………………………………………………………….……….3
   • Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas…………………………………3
   • Mācīšana un mācīšanās……………………………………………………………….4
    • Mācīšanas kvalitāte…………………….…………………………………………4
    • Mācīšanās kvalitāte……………….…………………………….…………………4
    • Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa…………………………………….……5
   • Izglītojamo sasniegumi……………………………………..….………………………5
    • Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā……………………………………………..5
    • Izglītojamo sportiskie sasniegumi 2017./2018. mācību gadā….……..……….……5
   • Atbalsts izglītojamiem…………………………..…….………………………………6
    • Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts……………….…….…….6
    • Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)………….………6
    • Atbalsts personības veidošanā…………………………………………………….6
    • Atbalsts karjeras izglītībā…………………………………..…………..………….7
    • Atbalsts mācību darba diferenciācijai………….…………………………………..7
    • Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām………………………………….7
    • Sadarbība ar izglītojamā ģimeni…………………………………….……………..7
   • Izglītības iestādes vide……………………..……………………………………..…..8
    • Mikroklimats………………………………….……………..…………….………8
    • Fiziskā vide un vides pieejamība………………………………………………..…8
   • Izglītības iestādes resursi………………………………………..…………….……….9
    • Iekārtas un materiāltehniskie resursi……………………….……………….……..9
    • Personālresursi…………………………………………………………………………………….9
   • Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana…………..9
    • Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana………………………..9
    • Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība………………………..10
    • Izglītības iestādes sadarbība ar citāminstitūcijām…………………………………10
  1. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)…….……………………..10
  2. Turpmākā attīstība………………………………………………………………………………………10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

  Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta skolas „Supernova” (turpmāk tekstā – Skola) ir Biedrības SK Super Nova dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

  Skolai finanšu uzskaite notiek dibinātāja centralizētai finanšu līdzekļu uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankā.

  Skolas juridiskā adrese: Maskavas iela 108/110, Rīga, LV – 1003

  Mācību – treniņu procesa organizēšanai Skola izmanto Rīgas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

  Skola savu darbību uzsāka 2017. gadā.

  Skolā strādā 6 treneri, 5 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā, vienam trenerim „C” kategorijas sporta speciālista izglītība. Divi treneri ir saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, vienam notiek resertifikācijas process un diviem ir iesniegtie dokumenti uz „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.

  Skolā ir 2 darbinieki ar nometņu vadītāja sertifikātu.

  Skolas vadību nodrošina direktors (1 amata likme).

  Skolas darbiniekiem tiek organizēti tālākizglītības kursi un semināri. Treneri labprāt apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus.

  2017./2018. mācību gadā skolā apstiprinātas 9 profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupas. Skola nodrošina programmu apguvi 178 izglītojamiem. Sporta skolā ir licencētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • futbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
  1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

  Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi, kvalitatīva izglītības procesa organizēšanu un īstenošanu.

  Skolas uzdevumi ir:

  1. Audzēkņu profesionālās izaugsmes un karjeras izvēles veidošana, īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, to mērķus un uzdevumus;
  2. Mūsdienīgas izglītības vides veidošana, mērķtiecīgi izvēloties mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas;
  3. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
  4. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus;
  5. Daudzpusīga izglītības pieejamības veicināšana, īstenojot interešu izglītības programmas.

   

  1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms).

   

  1. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos:

  4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

   

  Profesionālās ievirzes izglītības apguves process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām.

   

  Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Izglītojamo skaits 2017./2018. m.g.
  Nr. Izsniegšanas datums Sākumā Beigās
  futbols 20 V 813 00 1 P – 15148 27.02.2017. 160 149
  futbols 30 V 813 00 1 P – 15149 27.02.2017. 18 18

   

  Mācību treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajām izglītības programmām pēc apstiprinātajiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem. Izmaiņas izglītības programmā veiktas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 508 izmaiņām un apstiprinātas ar rīkojumu

  Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību. Tehniskā un taktiskā sagatavotība tiek apgūta, darbojoties grupās. Teorija tiek integrēta praktiskajās nodarbībās. Psiholoģiskā sagatavotība atbilstoši prasībām, iekļauta treniņu procesā. Administrācija regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu un izvertējumu turpmākās darbības koordinācijai un trūkumu novēršanai. Vadība un treneri sadarbojas mācību programmu pilnveidē, veic korekcijas un uzlabojumus programmu saturā.

   

  4.2. mācīšana un mācīšanās:

   

  4.2.1. mācīšanas kvalitāte:

   

  Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem nodarbību grafikiem. Ievērojot normatīvo aktu prasības, mācību gada laikā notiek treniņu nodarbību hospitācija, tiek apkopoti sacensību rezultāti. Treneriem tiek sniegta informācija par viņu darba kvalitāti. Divas reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un izvērtēts mācību darbs. Treneri analizē sasniegumus un sniedz pašvērtējumu savam darbam.

  Žurnālus aizpilda saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Reizi mēnesī administrācija veic nodarbību žurnālu pārbaudi un apstiprina nostrādātās stundas.

  Izglītojamos skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta izziņas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Katram izglītojamajam iekārto personas lietu. Izglītojamo reģistrāciju veic izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā. Pārcelšana nākošajā mācību treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem.

  Treneris savā darbā izmanto dažādas trenēšanas metodes atbilstoši izglītojamā spējām un vecuma īpatnībām. Pēc sacensībām notiek spēļu analīze. Mācību procesā izmanto pieejamo sporta inventāru un skolā pieejamos mācību metodiskos materiālus. Skolā izstrādāti vispārējās fiziskās sagatavotības kontrolnormatīvi, kurus izmanto izglītojamo fiziskās attīstības līmeņa pārbaudei. Izglītojamie saņem informāciju no trenera, ar to veicinot pavērtēšanas prasmju attīstību. Skola rīko pasākumus sporta veida popularizēšanai.

   

  Secinājumi: Skola mācību procesā izmanto, regulāri atjauno un papildina mācību līdzekļus. Mācību darbs skolā tiek cieši saistīts ar audzināšanas procesu. Treneru darbs tiek vērtēts un analizēts.
  Turpmākā attīstība: Attīstīt un pilnveidot izglītojamo pieeju mācību līdzekļiem elektroniskajā vidē.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

   

   

  4.2.2. mācīšanās kvalitāte;

   

  Mācību gada sākumā Skolas izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, iekšējas kārtības un drošības noteikumiem. Notiek pārrunas par drošības noteikumiem pēc apstiprinātajām instrukcijām. Izglītojamajiem ir pieejamas Skolas sporta bāzes un atbilstošs inventārs. Mācību darba uzskaites žurnālos tiek veikta nodarbību apmeklējumu. Tiek analizēts grupu noturīgums un audzēkņu atskaitīšanas iemesli. Treneri veic uzskaiti par piedalīšanos sacensībās, sporta rezultātiem un veic to analīzi. Skolas izglītojamajiem tiek nodrošināta dalība dažādā mēroga sacensībās, saskaņā ar Latvijas Futbola Federācijas izstrādātajiem sacensību kalendāriem. Izglītojamie piedalās sekojošās sacensībās: Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, organizētajos turnīros un sacensībās ārpus Latvijas. Lai labāk sagatavotos sacensībām un sasniegt augstākus rezultātus, izglītojamajiem tiek rīkotas mācību – treniņu un vasaras nometnes, izmantojot Skolas resursus. Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas gan mācību procesā, gan sacensībās, gan nometnēs.

   

  Izglītojamos skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, apstiprinot to ar direktora rīkojumu. Mācību treniņu grupas, pedagogi un izglītojamie tiek reģistrēti VIIS sistēmā. Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumiem un apstiprinātajiem skolas noteikumiem „Par audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. Administrācija regulāri sniedz informāciju treneriem par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prasībām mācību grupu  komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, audzēkņu vecuma un skaita atbilstību mācību treniņu grupās.

   

  4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

  Mācību – treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti. Mācību – treniņu grupās MT – 1, MT – 2 un MT – 3 audzēkņu sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT – 4 grupām, galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri mācību gada beigās iesniedz skolas administrācijai atskaiti par katras grupas sasniegtajiem rezultātiem. Treneri veic normatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, ierakstot tos grupas žurnālos un citos skolas noteiktos dokumentos.

  Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām prasībām.

  Secinājumi: Vērtēšana atbilst izvirzītajām prasībām. Skolā izstrādāti kontrolnormatīvi katrā sporta veidā vispārējai fiziskajai un speciālajai sagatavotībai. Regulāri tiek apkopoti audzēkņu sasniegumu, veidota uzskaite un analīze.
  Turpmākā attīstība: Veikt darbības, saistītas ar vērtēšanas procesa turpmāko pilnveidošanu. Ieviest kontrolnormatīvu izpildes atskaites žurnālā e-klase.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

   

   

  4.3. izglītojamo sasniegumi:

  4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā;

  Izglītojamie sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.

  Analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi izmanto mācību treniņu procesa pilnveidē un turpmākā darba plānošanā.

   

   

  Secinājumi: Ikdienas darbā katrs izglītojamais saņem atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši licencētajām programmām. Ikdienas darba sasniegumus regulāri apkopo analizē un veido dinamiku rezultātu analīzei.
  Turpmākā attīstība: Turpināt ikdienas sasniegumu analīzi un turpmākajā darbībā sekmīgi izmantot analīzes rezultātus.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

   

  4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (nevērtē pirmsskolas izglītības iestādes);

   

  Skolas Izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās: Latvijas čempionātos, Kausu izcīnās, kā arī starptautiskā mēroga sacensībās. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā..

  Audzēkņu sasniegumi sacensībās no 2017.gada janvāra līdz 2017/18.mācību gada beigām

  MT – 6 5.vieta Latvijas čempionāta 2017.gadā

  MT – 7 6.vieta Latvijas čempionāta 2017.gadā

  SMP – 1 1.vieta Starptautiskais turnīrs Ateitis cup 2017

   

   

  4.4. atbalsts izglītojamiem:

  4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts:

   

  Skolā tiek nodrošināts mācību treniņu process. Audzināšanas darbā ir iesaistīti visi treneri. Katrs treneris pārzina savu audzēkņu rakstura īpatnības un cenšas rast pareizo pieeju katram audzēknim individuāli, lai veicinātu katra indivīda izaugsmi un veidotu optimālo klimatu grupā.

   

  Sporta skolā ir noteikta kārtība mācību – treniņu nodarbību un sacensību organizēšanai un dalībai tajās.

   

  Sporta skolā ir izstrādāti iekšējas kārtības noteikumi izglītojamajiem ar kuriem tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki, skolas personāls.

   

  Secinājumi: Skolas audzēkņus atbalsta personāls, kas regulāri konsultē dažādās situācijās. Nepieciešamības gadījumos par audzēkņu stāvokli tiek informēti izglītojamo vecāki.
  Turpmākā attīstība: Veikt psiholoģiskā atbalsta pasākumus izglītojamo un viņu vecāku auditorijai.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

   

  4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība):

   

  Skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs audzēkņu veselības aprūpē. Katrai mācību grupai nokomplektēta medicīnas soma. Iestājoties skolā, katrs audzēknis iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Vienu reizi gadā notiek padziļinātās medicīniskās pārbaudes, kuras veic Sporta medicīnas Valsts aģentūras speciālisti, pēc veiktās pārbaudes aģentūra sniedz rezultātu analīzi. Par šiem rezultātiem tiek informēti gan treneri, gan audzēkņu vecāki. Audzēkņi, kuriem tiek konstatētas izmaiņas veselības stāvoklī, papildus tiek nosūtīti pie speciālistiem.

  Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Katra mācību gada sākumā treneri audzēkņus iepazīstina ar drošības noteikumiem, veicot attiecīgu ierakstu žurnālā un audzēkņi ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas to ievērot.

  Izglītības iestādes personāls iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem, amata aprakstiem, darba aizsardzības instruktāžu. Izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, ugunsdrošības instrukcijas un darba vides risku faktoru novērtējums.

   

  Secinājumi: Sporta skolas izglītojamo darba drošības un iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti atbilstoši Darba aizsardzības instruktāžām, tiek pārbaudītas 2x gadā un treniņos regulāri tas tiek uzsvērts, atgādināts un pārbaudīts praksē. Skola kontrolē un rūpējas par izglītojamo veselības stāvokli.
  Turpmākā attīstība: Turpināt sistemātiski informēt izglītojamos par darba drošību treniņos un iekšējās kārtības noteikumiem.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.4.3. atbalsts personības veidošanā:

   

  Skolas audzēkņiem tiek dota iespēja piedalīties sacensībās, sacensību un sporta pasākumu rīkošanā. Audzēkņi veidojas par personībām ar savu viedokli un pārdomātiem nākotnes plāniem.

  Piedaloties daudzdienu turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai audzēkņi uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu audzēkņu vispusīgas personības attīstīšanā.

  Secinājumi: Sports veido stipras personības un Skola to stimulē. Treneri regulāri strādā ar izglītojamajiem lai tos motivētu un atbalstītu. Personība veidošanas procesā treneri regulāri sadarbojas ar vecākiem.
  Turpmākā attīstība: Turpināt strādāt pie mērķu izstrādes izcilu sportistu un viņu personību veidošanā. Treniņu procesā izglītot izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā:

   

  Skolas audzēkņi tiek informēti par tālākām izglītošanās un darbības iespējām sporta jomā. Pēc skolas beigšanas audzēkņi saņem apliecību, kas ir apliecinājums par profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi attiecīgajā sporta veidā. Turpinot mācības jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt trenēties augstskolu un klubu komandās.

  Treneri apmeklē pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādes un informē bērnus un vecākus par skolas darbību.

  Secinājumi: Sporta skolas izglītojamie ir informēti par karjeras iespējām turpinot izglītību sporta jomā, kā arī par iespējamiem priekšrocībām iegūstot sporta izglītību Skolā.
  Turpmākā attīstība: Turpināt strādāt pie mērķu izstrādes izcilu sportistu un viņu personību veidošanā. Treniņu procesā izglītot izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai:

   

  Skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un spējām. Treneri var sniegt arī individuālu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu, organizējot treniņus pēc individuālā plāna.  Treneri izmanto dažādas metodes, kuras pielāgo atbilstoši audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas visu izglītojamo intereses.

   

  Secinājumi: Treniņu procesā treneri pēc nepieciešamības veic individuālo darbu ar katru izglītojamo, lai pilnveidotu viņa spējas. Tiek izmantotas dažādas mācību metodes.
  Turpmākā attīstība: Veidot pieredzes apmaiņu starp treneriem par mācību darba diferenciāciju, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par jaunākajām metodēm
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

   

  Skolā šobrīd šādu audzēkņu nav, tomēr, ņemot vērā iekļaujošās izglītības koncepciju, skola apsver iespēju piedāvāt bērniem ar īpašām vajadzībām darboties kādā no sporta nodaļām, atbilstoši savām spējām.

   

  4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni:

   

  Sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, sarakste e-pastā, watsaap vecāku grupā skolas vecāku sapulces, publikācijas Latvijas Futbola federācijas mājas lapā, facebook vietne. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra audzēkņa sportisko izaugsmi, veselības stāvokli, apmeklējumu un attieksmi pret darbu treniņu nodarbībās un piedalīšanos sacensībās.

  Vecāki savlaicīgi tiek informēti par notiekošajām sacensībām, nometnēm, turnīriem.

   

  Secinājumi: Skolā vecāki tiek vispusīgi informēti par bērna fizisko attīstību, sportiskiem sasniegumiem un izaugsmes iespējām.
  Turpmākā attīstība: Turpināt un paplašināt vecākiem informēšanu par sporta norisēm treniņu procesā, skolā, pilsētā un valstī.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.5. izglītības iestādes vide:

  4.5.1. mikroklimats:

   

  Skola veicina izglītojamos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Audzēkņiem, treneriem, vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skola cenšas novērst fiziskos un morālos pāri darījumus, konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot pašvaldības, novada presi, internetu.

  Skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus, par labiem sasniegumiem audzēkņi saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek apbalvoti gada noslēguma vakarā. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē skolas sapulcēs un svētku pasākumos. Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kas veicina audzēkņu disciplinētību nodarbībās un sacensībās.

  Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret skolas apmeklētājiem, tie var saņemt nepieciešamo informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem. Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts skolā.

   

  Secinājumi: Skolā tiek nodrošināts pozitīvs mikroklimats, lai veicinātu izglītojamo patriotismu, piederības apziņu skolai un uz mācību procesu virzītu darba vidi.
  Turpmākā attīstība: Turpināt veikt pasākumus Skolas kolektīva saliedēšanā.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

   

  4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība:

   

  Skolas treneri un audzēkņi piedalās sporta bāžu, stadiona un to apkārtnes sakopšanā.

  Viss Skolas darbs notiek īrētās telpās pilsētā. Skolas vadība ir noslēgusi līgumus, iepazinusies ar visām nodarbību telpām un pārliecinājusies, ka tās daļēji atbilst noteiktajām prasībām. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.c.) telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Nodarbību telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Sporta bāzēs ir pieejamas dušu telpas. Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir noteikti izmantošanas un kārtības noteikumi, evakuācijas plāni. Skolas treneri ir instruēti par darba un ugunsdrošības noteikumiem.

  Izmantojamās bāzes Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūšanā.

   

  N.p.k. Sporta bāzes nosaukums, Adrese
  1. Ostvalda vsk. stadions, Dammes iela 20, Rīga
  2. 25.vsk stadions, Rušonu iela 6, Rīga
  3. Daugmales stadions, Maskavas iela 283b, Rīga

   

  2018./19. mācību gadā plānots sākt lietot Rīgas Lietuviešu vidusskolas sporta laukumu un Avotiņa pamatskolas sporta zāle.

   

  Secinājumi: Visās sporta bāzēs ir atbilstoša fiziskā vide treniņu procesa nodrošināšanai
  Turpmākā attīstība: Nodrošināt VUGD atzinumu Ostvalda vsk. stadionam, Dammes iela 20, Rīga
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Apmierinoši

   

  4.6. izglītības iestādes resursi:

  4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

  Skolai ir pieejamas visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās papildus sporta bāzes. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša skolas īstenojamo programmu specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Skolā ir 2 datori ar interneta pieslēgumu, kurus var izmantot treneri. Ir viens portatīvais dators direktora rīcībā. Skolai ir videokamera.

  Skolā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Ar nepieciešamo inventāru un sporta apģērbu nodrošina skola. Skolā ir kopētājs un skeneris treneru vajadzībām. Ir atbilstoši iekārtotas telpas personālam. Telpas ir nodrošinātas ar mēbelēm.

   

  Secinājumi: Tiek domāts pie inovatīvu mācību līdzekļu iegādes ar kuriem dažādot un uzlabot mācību procesu.
  Turpmākā attīstība: Nodrošināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

   

  4.6.2. personālresursi:

  Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Ar skolas audzēkņiem strādā 6 pedagoģiskie darbinieki. Treneru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Treneri ar priekšlikumiem un zināšanām piedalās skolas mācību programmu pilnveidē.

   

  Secinājumi: Personālresursu izglītība un kvalifikācija ir augstā līmenī. Treneri regulāri pilnveido savu izglītību un apgūst jaunas metodes, kuras vēlāk var pielietot ikdienas darbā.
  Turpmākā attīstība: Pagarināt B kategorijas sertifikātus. Pilnveidot treneru kompetenci darbā ar bērnu tiesību aizsardzību. Pilnveidot treneru kompetenci darbā ar jaunajām tehnoloģijām.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

   

  4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

   

  4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

   

  Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un nosakot tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas darba aspektos. Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās puses un uzlabojamās jomas. Mācību gada plānā ir pedagoģiskās padomes sēdes un treneru darba izvērtējums. Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba plānošanā un vērtēšanā. Treneri apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro to sava darba plānošanā. Katru gadu tiek veidots pārskats par mācību gada darbību un veikta mācību sasniegumu analīze. Ar skolas pašvērtējuma materiāliem tiek iepazīstināti skolas darbinieki.

  Skolas attīstības plāns izstrādāts trim mācību gadiem no 2018./19. līdz 2020./21.mg. Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus. Plāna gatavošanā piedalījušies pedagogi.

   

  Secinājumi: Pašvērtējuma rezultāti un izvirzītās prioritātes tiek atspoguļotas skolas Attīstības plānā.
  Turpmākā attīstība: Turpināt regulāru skolas darba pašvērtēšanu un informācijas ievietošanu skolas mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas Attīstības plānā.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

   

  4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība:

   

  Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem. Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši amatu aprakstiem.

  Skolas darbību reglamentē skolas nolikums. Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot skolas darbā ieinteresētās puses.

  Skolas vadība veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē un apkopo katra pedagoga atbilstību veicamajam amatam. Trenera slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.

  Skolā ir iekārtota telpa, kurā atrodas metodiskie materiāli, kurus izmanto treneri un citi interesenti.

  Mācību darbu organizē direktors. Visiem ir precīzi noteikti darba pienākumi un atbildība. Skolas direktors atbilstoši deleģē pienākumus un veic kontroli par to izpildi.

  Darbinieki, audzēkņi un vecāki ir informēti, par kādiem jautājumiem var vērsties pie skolas vadības.

  Secinājumi: Skolā ir demokrātiski izstrādāti obligātie skolas darbu reglamentējošie dokumenti. Skolas vadība motivē personālu kvalitatīvam darbam.
  Turpmākā attīstība: Par radošu pieeju darbā un izciliem sasniegumiem turpināt darbinieku motivēšanu skolas iespēju robežās.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

   

  4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

   

  Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi un citām darba aktualitātēm Latvijas Futbola federācijai.

  Skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām organizācijām, skolām un iestādēm.

  Secinājumi: Skola regulāri sadarbojas ar LFF
  Turpmākā attīstība: Veicināt sadarbību ar ārvalstu sporta skolām, lai varētu veikt pieredzes apmaiņu.
  Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

   

   

  1. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

   

  Skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu:

  Rīgas U – 14 reģionāla izlase – Kristiāns Godiņš un Rolands Zelmanis.

  Rīgas U – 13 reģionāla izlase – Maksims Gorbaņs.

  Latvijas U – 17 jaunatnes izlase – Rudolfs Zeņģis

   

  1. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

   

  1. Jaunākā informācija par skolu ir atspoguļota mājas lapā www.supernova.lv, un ww.lff.lv.
  2. Motivēt un ieinteresēt jaunus audzēkņus iestāties skolā.
  3. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.
  4. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu audzēkņu atbildību par iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
  5. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas dzīvē un atbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
  6. E-klases izveidošana.
  7. Piedalīties RIKSD projektos.

   

   

   

  Izglītības iestādes/eksaminācijas centra

   

  vadītājs                                                                                    Aleksandrs Štekeļs

  (paraksts)                                                                        (vārds, uzvārds)

  1. v.

   

  SASKAŅOTS

   

                                                                                                                                               

  (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

   

                                                                                                                  

  (paraksts)                                                                           (vārds, uzvārds)

   

                                                     

  (datums)

  1. v.

   

  Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” un “Z. v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.