Kluba noteikumi

Noteikumi Nr.1

„PAR DROŠĪBU SK „SUPER NOVA” STADIONU UN FUTBOLA LAUKUMU TERITORIJĀ”

I  Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi „Par drošību SK „SUPER NOVA” stadionu un futbola laukumu teritorijā” (turpmāk tekstā –Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras apmeklē SK „SUPER NOVA” stadionus un futbola laukumus.
 2. Par kārtību Stadionā un Futbola laukumā ( turpmāk tekstā – Stadions) teritoriju atbild tās apmeklētāji, treniņa nodarbību vai mācību procesa vadītājs.

II  Stadiona darbības organizācija

 1. Stadiona izmantošana notiek saskaņā ar Stadiona izmantošanas grafiku, kuru apstiprina SK „SUPER NOVA” sporta direktors un kluba prezidents. Stadiona izmantošanas grafiks ir publiski pieejams un atrodas pie treneriem kā arī kluba mājas lapā sadaļā- treniņu grafiks.

III Drošības noteikumi

 1. Stadionā aizliegts:

1) ienest un lietot alkoholisko dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

2) smēķēt;

3) piegružot to un tai pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;

4) lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

5) ievest dzīvniekus;

6) ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;

7) lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus;

8) patvaļīgi pārvietot Stadionā esošos aprīkojuma elementus.

 1. Stadiona apmeklētāju pienākumi:

1) ievērot Stadiona apmeklēšanas laikus;

2) ievērot Stadiona un Futbola laukuma noteikumus;

3) vērsties pret jebkuriem Stadiona un Futbola laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Stadiona uzraudzības darbinieku, treneri vai policiju;

4) atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

5) respektēt Stadiona uzraudzības darbinieku, treneru norādījumus par kārtības ievērošanu Stadionā, kā arī pakļauties viņu pamatotajām prasībām.

6) Sacensību/ treniņu laikā nepiederošām personām (ģimenes locekļiem, radiniekiem) aizliegts atrasties treniņu/spēļu laukumā, izteikt pamācošas piezīmes spēlētājiem, traucēt trenera un tiesneša darbību.

 1. Stadiona apmeklētāji paši atbild par personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām, kas atrodas Stadiona teritorijā;
 1. Par nepilngadīgu personu – apmeklētāju atrašanos Stadionā, drošību un šo noteikumu ievērošanu Stadionā atbild bērnu vecāki vai bērnu pārstāvji, vai pašas nepilngadīgās personas, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu.
 1. Atļauju izmantot bāzi var dot tikai sporta bāzes direktors.
 1. Pēc atļaujas saņemšanas trenerim nepieciešams:

1) apskatīt nodarbību vietu, pārbaudīt inventāru, sevišķu vērību veltot to drošībai;

2) pārbaudīt katra audzēkņa personīgo inventāru;

3) pieprasīt no bāzes direktora konstatēto trūkumu novēršanu.

 1. Nodarbības un sacensības atļauts organizēt tikai tādos apstākļos, kuri neapdraud sportistu veselību un dzīvību.
 1. Ģērbtuvju atslēgas atrodas pie dežuranta vai trenera. Ģērbtuvēs audzēkņi uzturas tikai pārģērbšanās laikā. Vērtīgas mantas (telefoni, dokumenti, nauda) jānodod trenerim.
 1. Apkalpojošā personāla un palīgtelpās audzēkņiem ieeja aizliegta.

IV Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

 1. Šajos noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic Stadiona uzraudzības darbinieks un treneris.
 1. Par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no Stadiona teritorijas un var tikt sauktas pie atbildības.

 

Noteikumi Nr.2

„PAR DROŠĪBU SK „SUPER NOVA” TRENIŅOS UN SACENSIBĀS”

 1. Nodarbības notiek tikai trenera klātbūtnē.
 2. Pirms nodarbības treneris pārbauda futbola laukumu un sporta inventāru vai tas ir lietošanas kārtībā.
 3. Futbola vārtiem treniņu un sacensību laikā jāatbilst sacensību noteikumiem. Futbolistiem aizliegts rāpties un karāties futbola vārtu pārliktnī.
 4. Personīgām mantām jāatrodas tām paredzētā vietā- ģērbtuvē. Aizliegts mantām atrasties laukumā/sporta zālē.
 5. Treniņu/sacensību laikā ir jābūt vienotai formai. Trenerim ir tiesības liegt iespēju piedalīties treniņā/sacensībās, ja forma neatbilst normai.
 6. Sajūtot traumas, noberzumus vai sāpes vērsties pēc pirmās palīdzības pie trenera vai uz medpunktu.
 7. Nav atļauts lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus.
 8. Pēc nodarbībām obligāti novākt aiz sevis sporta inventāru tam paredzētajās vietās
 9. Ievērot sporta bāžu visus lietošanas noteikumus.

 

Noteikumi Nr.3

„PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU”

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.277. Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 24.§). Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo palīdzību izglītojamam sniedz izglītības iestādē. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un izglītības iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
 2. Bērniem vecumā no 7 gadiem ir obligāta padziļinātas veselības pārbaudes, kura notiek reizi gadā – Valsts sporta medicīnas centrā (Raiņa bulvāris 27, Rīga, LV – 1050). Pārbaudes ir bez maksas. Datumu paziņo laicīgi treneris.

 

Noteikumi Nr.4

„PAR DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM EKSKURSIJĀS UN KOMANDĒJUMA LAIKĀ UZ SACENSĪBĀM”

 1. Stingri ievērot trenera norādījumus visa izbraukuma laikā
 2. Par audzēkņiem visa brauciena garumā nes atbildību treneris.
 3. Audzēknim jābūt nodarbību raksturam un gadalaikam atbilstošā sporta apģērbā (tērpā) un apavos. Sporta apaviem jābūt: ērtiem, tīriem, sausiem.
 1. Audzēknim jāievēro disciplīna, jāpilda trenera komandas un norādījumus, apzināti netraucēt citus audzēkņus, iespēju robežās samazināt traumatisma risku sev un citiem.
 2. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru – vai tas ir darba kārtībā, lietot to saudzīgi.
 3. Sacensībās – iepazīties ar to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām.
 4. Nodarbību (treniņu) laikā neizpildīt sarežģītus vai pašizgudrotus vingrinājumus un paņēmienus, lietot paredzētos aizsarglīdzekļus.
 1. Sporta nodarbību, sacensību, treniņu laikā nenēsāt (noņemt) gredzenus, aproces, pulksteņus, u.tml., nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm.
 2. Sacensību, nodarbību laikā neēst, nekošļāt košļājamo gumiju.
 3. Audzēkņus pavada sporta sacensības treneris.
 4. Ievērot tīrību un kārtību sabiedriskās vietās un transporta līdzekļos:
 5. Ievērot pieklājības normas, nepieļaut vardarbību;
 6. Stingri jāievēro visas trenera prasības;
 7. Neņemt līdzi un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.
 8. Izbraukuma laikā audzēkņiem stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumos minētās prasības:
  a) Ej tikai pa ietvi! Ja tās nav, ej pa ielas vai ceļa kreiso pusi!
  b) Neskrien pāri ceļam, it īpaši ja tuvojas transportlīdzeklis!
  c) Ielu pārej īpaši norādītajās gājēju pārejās! Ja pārejas nav, šķērso ielu krustojumos vai labi pārredzamā vietā! Ceļu atļauts šķērsot tikai labi pārredzamā vietā! Esi disciplinēts un ievēro luksofora signālu!
  d) Pēc izkāpšanas no sabiedriskā transporta līdzekļa vispirms aizej līdz ietvei un tad atrodi vietu, kur atļauts šķērsot ielu!
  e) Lauku apvidū, pēc izkāpšanas no autobusa, pagaidi, kamēr tas aizbrauc un tikai tad šķērso ceļu!
 9. Ievērot personīgo higiēnu.
 10. Transportlīdzeklī atrasties savās sēdvietās brauciena laikā un netraucēt citus.
 11. Atstāt transportlīdzekli tikai ar trenera atļauju.
 12. Aizliegts atstāt grupu bez trenera atļaujas.
 13. Sekot savām personiskajām mantām, neatstāt tās bez uzraudzības.

 

Noteikumi Nr.5

„PAR DROŠĪBU UN KĀRTĪBU SK „SUPER NOVA” DROŠĪBAS TEHNIKU SPORTA ZĀLĒ ”

I Vispārējie noteikumi

 1. Visu apmeklētāju pienākums ir ievērot sporta zāles iekšējās kārtības noteikumus.
 2. Sporta zāles apmeklētājiem jāievēro trenera un dežurantu norādījumi.
 3. Sporta zāles darbinieki neatbild par apmeklētāju bez uzraudzības atstāto mantu drošību ne

ģērbtuvē, ne sporta zālē. Nav ieteicams atstāt ģērbtuvēs vērtslietas.

 1. Aizliegts veikt jebkādas šajos noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā ar indivīda

godaprātu, sabiedrības vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām.

II  Iekšējās kārtības noteikumi

 1. Uz treniņu nodarbībām dalībnieki ierodas ne agrāk kā 30 min pirms nodarbību sākuma.
 2. Nodarbības sporta zālē drīkst notikt tikai trenera vadībā.
 3. Treniņu/sacensību laikā ir jābūt vienotai formai. Trenerim ir tiesības liegt iespēju piedalīties treniņā/sacensībās, ja forma neatbilst normai.
 4. Sporta zālē un trenažieru zālē drīkst ieiet tikai tīros sporta apavos ar grīdu nesmērējošu zoli.
 5. Sporta zāles apgaismojumu, ventilatorus un basketbola vairogu pacelšanas mehānismus

ieslēdz tikai halles darbinieki. Apgaismojuma apjomu vēlams izmantot atbilstoši vajadzībām

( treniņu apgaismojums , sacensību apgaismojums).

III Vispārējie ierobežojumi

 1. Aizliegts bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt svešas mantas.
 2. Aizliegts spēlēt bumbu vestibilā, ģērbtuvēs, tualetēs un citās palīgtelpās.
 3. Aizliegts izmantot viegli uzliesmojošus priekšmetus (šķiltavas, gāzes baloniņus u.c.).

IV Rīcība ārkārtas situācijās

 1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot sporta zāles darbinieku, treneru norādījumiem. Ja tuvumā nav zāles darbinieku, treneru, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem.
 1. Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo halles vadītājam, dežurantiem,trenerim.
 1. Ugunsgrēka gadījumā ēka jāatstāj, ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un drošības zīmes.