Iekšējās kārtības noteikumi

APSTIPRINU

Futbola skolas “Supernova” direktors
Egons Brants ________________

Rīga, 2022.gada 14.novembris

 

Sporta skolas “SUPERNOVA” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

  1. Vispārīgie jautājumi

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde SUPERNOVA (turpmāk-Skolas) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-noteikumi) nosaka:

Izglītojamā pienākumus;

Izglītojamā tiesības;

Izglītojamā uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un Skolas organizācijas pasākumos. Aizliegto priekšmetu un vielu iegādāšanās, lietošanas aizliegums;

Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu

Izglītības iestādē;

Izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai citu vai personu drošībai;

Skolas direktora un pedagogu rīcību, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo;

Kārtību sacensībās;

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību mācību treniņu nodarbību vietās;

Ģērbtuvju izmantošanas kārtību mācību treniņu nodarbību vietās;

Veselības pārbaužu veikšanas kārtību;

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību;

Atbildība par noteikumu neievērošanu.

Izglītojamo vispārīgās tiesības un pienākumi ir noteikti izglītības likumā. Skolas iekšējās kārtības noteikumos minētās normas konkretizē izglītojamo vispārīgās tiesības un pienākumus Skolā.

Noteikumu ievērošana izglītojamiem ir obligāta.

Ar šiem noteikumiem izglītojamais iepazīstas iestājoties Skolā un parakstoties iesniegumā. Atkārtoti iepazīstina pirmā un otrā mācību pusgada sākumā. Iepazīšanās ar noteikumiem un gatavību tos ievērot izglītojamais apliecina ar ierakstu ”iepazinos” un parakstu noteiktas formas instruktāžas veidlapas.

Par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem ir atbildīgs treneris.

Grupu treneri katru gadu septembrī iepazīstina ar iekšējiem kārtības noteikumiem, par ko izglītojamie parakstās.

Izglītojamie var tikt fotografēti un filmēti Skolas mācību procesa atspoguļošanai.

Izglītojamā dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu aizsardzību Skolas reglamentā Eiropas Parlamentā un Padomes 2016. gada 27. aprīlī REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar to atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

2.Izglītojamā pienākumi

Izglītojamā pienākumi ir:

ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, sporta veidu nodaļa drošības noteikumus;

uzņemties personisku atbildību par uzvedību par mācību, treniņu, sacensību, nometņu un citu Skolas organizēto pasākumu laikā;

mērķtiecīgi apgūt sporta veidu programmas, veicināt sportisko izaugsmi, attīstīt rakstura īpašības-mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā;

saudzēt inventāru;

veidoties par sabiedrības locekli-attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties mācību-treniņu grupās;

ievērot treniņu biedru tiesības un netraucēt izglītības ieguvi un treneru tiesības uz netraucētu mācību treniņu nodarbību organizēšanu un vadīšanu;

ievērot personīgās higiēnas noteikumus;

ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām.

uz treniņu ierasties 10. min. pirms tā sākuma.

pārģērbjoties uz nodarbību, apģērbu atstāt kārtīgi saliktu vai uzkārtu.

vērtīgās mantas un naudu treniņa laikā nodot glabāt trenerim.

ievērot satiksmes drošības noteikumus ceļā uz treniņiem un sacensībās.

aizliegts lietot un aiztikt elektroierīces.

bez trenera klātbūtnes aizliegts lietot inventāru.

par nelaimes gadījumu, ugunsgrēku un citiem starpgadījumiem nekavējoties ziņot trenerim vai pārstāvim.

ja izglītojamais slikti jūtas, par to jāinformē treneris.

3.Izglītojamā tiesības

Izglītojamā tiesības ir:

iegūt profesionālās ievirzes vai interešu sporta izglītību izvēlētajā sporta veidā;

izglītības procesā brīvi izteikt savu viedokli, paust uzskatus, neaizskarot citu brīvību;

pārstāvēt sporta skolu dažāda veida pasākumos, sacensībās atbilstoši savām spējām un interesēm;

saņemt motivētu savu spēju, zināšanu un iemaņu novērtējumu;

izrādīt iniciatīvu izglītības procesa laikā;

saņemt treneru un Skolas darbinieku palīdzību programmas apguvē;

saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;

domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Skolas administrācijai;

izglītojamie ir tiesīgi saņemt pateicības, atzinības, balvas un prēmijas.

 4.Izglītojamā uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā un Skolas organizētajos pasākumos. Aizliegto priekšmetu un vielu iegādāšanās, lietošanas un glābšanas aizliegums

 

Izglītojamie ir atbildīgi par savu uzvedību skolā, izpilda Skolas trenera un darbinieku prasības.

Izglītojamie iepazīstas un ievēro drošības noteikumus, apstiprinot tos ar parakstu.

Skolas telpās un teritorijā aizliegts lietot nepieklājīgus vārdus un izteicienus, aizskaroši, nepieklājīgi vai rupji izturēties pret Skolas biedriem, pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem vai citām personām. Aizliegts pielietot vardarbību, pazemot treniņu grupas biedrus un Skolas darbiniekus, huligāniski uzvesties.

Skolā nav atļauts spēlēt azartspēles.

Izglītojamie nepiesārņo, nesmērē un nebojā un Skolas telpas un sporta zāli, tās inventāru un apkārtni sacensību un treniņu vietu atstāj tīru. Saudzē sabiedrisko un privāto īpašumu, Skolas darbinieku vai izglītojamā īpašumu.

Aizliegts postīt zaļo zonu, ziemas periodā mest sniegu cilvēkiem, Skolas ēku un celiņiem.

Skolas organizētajos pasākumos un sacensībās izglītojamie ievēro iekšējās kārtības un drošības noteikumus, ievēro pieklājības normas, izpilda pasākuma vadītāja vai sacensību galvenā tiesneša norādījumus.

Aizliegts nodarbību laikā lietot mobilos telefonus u.c. ierīces, kas traucē mācību-treniņu darbu.

Aizliegts nodarbību, sacensību, pasākumu laikā smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas un citas aizliegtās vielas.

Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest, glabāt, realizēt, lietot, kā arī pamudināt lietot alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, pirotehniku. Gadījumos, kad ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par šo vielu un priekšmetu neatļautu lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot, sporta treneris ziņo Skolas administrācijai, izglītojamā vecākiem, savukārt Skolas administrācija informē Valsts policiju. Saindēšanās gadījumos, traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību izsauc neatliekamo palīdzību.

5.Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē

Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām nodarbību zālēs labi pārredzamā vietā.

Operatīvā dienestu izsaukšanas tālruņi ir evakuācijas plānā.

6.Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, nekavējoties informē par to tuvāk esošo treneri, pēc tam par šo faktu informē, Skolas vadību. Par to ziņo izglītojamā vecākiem.

Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai, izglītojamais, izvērtējot situāciju, sniedz palīdzību un ziņo jebkuram pieaugušam Skolas darbiniekam par notikušo. Skolas darbinieks reaģē, sniedz palīdzību un informē Skolas vadību. Par notikušo informē izglītojamā vecākus.

7.Skolas direktora un pedagogu rīcība, ja konstatēta fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo

Ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo ģimenē, sporta treneris ziņo Skolas direktoram, Skolas direktors ziņo bāriņtiesai vai sociālam darbiniekam.

Ja Skolas direktors vai sporta treneris konstatē fizisku vai emocionālo vardarbību starp treniņu grupas biedriem:

Atkarībā no situācijas sporta treneris risina konfliktus uz vietas;

Atkārtot situāciju gadījumā sporta treneris ziņo konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākiem, cenšas rast risinājumu. Sporta treneris par notikušo ziņo direktoram, direktors problēmas risināšanā iesaista policijas darbiniekus.

8.Kārtība sacensībās

 

Pirms sacensībām treneris iepazīstina ar drošības noteikumiem sacensībās, izglītojamie parakstās par to ievērošanu noteiktas formas instruktāžas veidlapās.

Kārtību sacensībās nosaka drošības noteikumi sacensībās. Kārtību nodarbībās-iekšējās kārtības noteikumi.

Sacensību un treniņu vietu drīkst atstāt ar trenera atļauju.

 

9.Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība mācību treniņu nodarbību vietās

 

Mācību treniņu nodarbībās atļauts piedalīties Skolas administrācijas pārstāvjiem (novērotāja statusā). Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām un tām ir aizliegts uzturēties treniņu vietās bez iepriekšēja saskaņojuma ar treneri vai Skolas administrāciju, identificējot savu personu.

Nepiederošo personu atrašanās sporta bāzēs tiek reglamentēta ar sporta Skolas un attiecīgo sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumiem.

Uzturoties mācību treniņu nodarbību vietās, personai ir jāievēro citu izglītojamo, vecāku, darbinieku un apmeklētāju tiesības.

11.Ģērbtuvju izmantošanas kārtība mācību treniņu nodarbību vietās

 

 

Izglītojamo uzturēšanās ģērbtuvēs pieļaujamas tikai ar trenera atļauju. Treneris ir atbildīgs, lai nepiederošās personas: citu skolu izglītojamie, vecāki vai citas personas neuzturētos ģērbtuves mācību treniņu nodarbības vietās.

Vecāki, aizbildņi un citas pilnvarotas personas, kas pavada izglītojamos līdz mācību treniņu norises vietai vai garderobei, vai sagaida tos pēc mācību treniņu nodarbības, ievēro trenera norādes, higiēnas normas un attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumos.

Izglītojamo vecākiem, aizbildņiem un citām pilnvarotām personām pirms un pēc mācību treniņu nodarbībām ar trenera atļauju atrasties ģērbtuvēs, lai palīdzētu izglītojamajam sagatavoties mācību treniņu nodarbībai (uzvilkt nepieciešamo ekipējumu), informējot par to treneri. Atrodoties ģērbtuvēs vecākiem, aizbildņiem un citām pilnvarotajām personām ir jāievēro Skolas un attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi, citu izglītojamo, vecāku un apmeklētāju intereses un tiesības, un tie ir līdzatbildīgi par izglītojamo drošību ģērbtuvēs.

Trenera pienākums ir izskaidrot izglītojamajiem viņu pienākumus un tiesības, uzturoties ģērbtuvēs, un kontrolēt to ievērošanu.

Nodarbībai beidzoties, izglītojamajiem 5-15 minūšu laikā jāatbrīvo ģērbtuves.

Izglītojamam jāievēro visas higiēniskās prasības un tīrība visas mācību treniņu norises sporta kompleksā, lai pēc nodarbības telpās netiktu atstāti papīri, dzērienu pudeles, maisiņi u.tml.

Izglītojamā pienākums ir ziņot trenerim par dažāda veida nekārtībām ģērbtuvē (ķīviņi vai strīdi starp izglītojamajiem, tīrības un kārtības neievērošana u.c.)

Par sporta mācību treniņu norises vietās ģērbtuvēs atstātajām, aizmirstajām materiālajām vērtībām treneri un Skolas vadība neatbild.

11.Veselības pārbaužu veikšanas kārtība 

Ģimenes ārsta izziņu iesniedz pirms iestāšanās sporta skolā.

Nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē Skolas treneri, ja ir saņemti ģimenes ārsta vai sporta ārsta ieteikumi veikt fiziskās slodzes izmaiņas sporta treniņā.

 

 

  1. Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība

 

Par Skolas attiecīgā sporta veida grupas dalībnieku var kļūt bērns, pusaudzis jaunietis, kuram interesē kāda no Skolas programmām.

Izglītojamie Skolā tiek uzņemti ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz noteiktas formas izglītojamā un vecāku iesnieguma pamata.

Iestāšanās dienā Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.

Izglītojamo   pārcelšana nākamajā grupā notiek saskaņā ar Skolas izdoto audzēkņu pārcelšanas nākamajā grupā kārtību.

Izglītojamais tiek atskaitīts no grupas par to informējot vecākus gadījumos:

Pamatojoties uz vecāku vai audzēkņa iesniegumu;

Ja izglītojamais rupji pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus;

Neapmeklē nodarbības vienu mēnesi bez attaisnojoša iemesla.

Ja par izglītojamo nav nokārtotas dibinātāja noteiktās prasības.

13.Atbildība par noteikumu neievērošanu

 

Izglītojamie, kuri pārkāpj kārtības noteikumus var saņemt piezīmi, par to informējot vecākus. Par rupjiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem izglītojamie, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt izslēgti no Skolas, iepriekš brīdinot likumisko pārstāvi.

Par Skolas īpašuma un citu īpašuma bojāšanu tiek sastādīts akts, izglītojamais un likumiskais pārstāvis ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par zaudējumu, kas nodarīts izglītojamā vainas dēļ.

Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.

14.Noslēguma jautājumi

 Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, pedagoģiskā padome, Skolas dibinātājs.