Sporta skolas nolikums un Sporta skolas pašvērtējums 2021./2022.m.g.

BIEDRĪBA sporta klubs „SUPER NOVA”

Reģ. Nr.40008053379

Swedbank AS

Konta Nr. LV06HABA0551015216105

Juridiskā adrese: Ostas prospekts 4-28  Rīga, LV-1034

mob. tālr. (+371) 29667834, e-pasts fcsupernova@gmail.com

 

APStIPRINĀTS :

Biedrības sporta klubs “ Super Nova “ lēmumu Nr.1

Rīgā, 2016.gada  20.oktobrī

Grozījumi veikti 2022. gada 14. novembrī.

 

20.10.2016                                                                                                                 Nr.1

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta skolas “Supernova”

NOLIKUMS

(Rīgā)

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22.pantu,

Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta skolas “Supernova” (turpmāk tekstā – iestāde) ir Biedrības sporta klubs “Super Nova” (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
 2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi atbilstošie normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 3. Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība. Iestādei var būt sava simbolika (karogs, logo) un zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 4. Iestādei var būt savs norēķinu konts bankā.
 5. Iestādes juridiskā adrese ir Ostas prospekts 4-28, Rīga, LV-1034.
 6. Dibinātāja juridiskā adrese: Ostas prospekts 4-28, Rīga, LV-1034.
 7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 1. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
 1. Iestādes darbības mērķi:

8.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

8.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;

8.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

 1. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība.
 1. Iestādes uzdevumi ir:

10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un sportā;

10.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

10.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

10.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

10.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecākiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

10.6. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;

10.7. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

10.8. sagatavot izglītojamos Latvijas nacionālajām un starptautiskajām izlasēm;

10.9. organizēt sporta pasākumus un sacensības;

10.10. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

10.11. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas.

 1. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

11.1. futbolā-programmas kods 20V 813001,

11.2. Futbolā-programmas kods 30V 813001,

11.3. Interešu izglītība – futbols

 1. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju.
 2. Izglītības procesa organizācija.
 3. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.19. Iestāde, ievērojot izglītojamo un vecāku intereses, sabiedrības sociālo pieprasījumu, patstāvīgi izstrādā iestādes darbības struktūru, darba plānu.
 4. Mācību Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.
 1. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 2. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.
 1. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai:

17.1. sporta izglītības programmā pārbauda izglītojamā vispārējo fizisko attīstību un fiziskos dotumus attiecīgajā sporta veidā.

 1. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību.
 2. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.
 3. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.
 4. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos akots noteiktās prasības. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” – vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
 5. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.
 1. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu doku­mentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 2. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
 3. Iestādi vada iestades direktors. Iestādes direktora tiesības un pienākumi ir noteikti izglītības likumā. Vispārējas izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 1. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personas datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precīzē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākums precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi
 2. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

 1. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
 2. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
 1. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
 2. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.
 3. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.
 4. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.
 5. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.
 6. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti nodaļās un metodiskajās komisijās. Nodaļas un metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē direktors, direktora vietnieki vai izglītības metodiķi.

VIII. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
 2. Iestādes saimnieciskā darbība
 3. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
 4. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
 5. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
 6. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
 7. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 8. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

44.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

44.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

44.3. no citiem ieņēmumiem.

 1. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

45.1. iestādes attīstībai;

45.2. mācību līdzekļu iegādei;

45.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

45.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.

 1. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
 2. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
 3. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
 2. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.
 3. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 1. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam pēc juridiskā adreses ir Ostas prospekts 4-28, Rīga, LV-1034.
 2. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 3. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
 4. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
 5. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
 6. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
 7. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 8. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

58.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

58.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 1. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

Direktors                                                                                             Egons Brants

2022.gada 14. novembris, Rīga

Sporta skola Supernova pašnovērtējuma ziņojums

31.10.2022.
(vieta, datums)

Publiskojamā daļa

Saskaņots: SK Super Nova dibinātājs:

Jānis Engelis

 

 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
 • Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā
Izglītības programmas nosaukums Izglītībasprogrammaskods

 

Īstenošanas vietas adrese(ja atšķiras no juridiskās adreses) Licence Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi (prof. izgl.) vai uzsākot 2021./2022. māc.g. (01.09.2021.) Izglītojamo skaits, noslēdzot sekmīgu programmas apguvi (prof. izgl.)  vai noslēdzot 2021./2022.māc.g.(31.05.2022.)
Nr. Licencēšanasdatums 
Futbols 20V813001 Salaspils iela 14, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057Maskavas iela 283b, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063Rušonu iela 6, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057

Dammes iela 20, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067

Grīvas iela 26, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1055

Ozolciema iela 26, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058

Bultu iela 5, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057

Pārslas iela 14, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002

Smilšu Iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Kartupeļu iela 2, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

Daugavgrīvas iela 56a, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007

Skola, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres Novads, LV-5045

Skuju iela 11, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1015

Kvēles iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1064

Sarkandaugavas iela 22, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005

P-17589 28.09.2018 907 874
Futbols 30V813001 Salaspils iela 14, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057Maskavas iela 283b, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063Rušonu iela 6, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057

Dammes iela 20, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067

Grīvas iela 26, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1055

Ozolciema iela 26, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058

Bultu iela 5, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057

Pārslas iela 14, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002

Kartupeļu iela 2, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

Daugavgrīvas iela 56a, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007

Skuju iela 11, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1015

Kvēles iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1064

Sarkandaugavas iela 22, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005

P_2528 04.06.2020 142 123

 

 • Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):
  • dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā);
  • vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli);
  • cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls).

(52 izglītojamie aizgāja no izglītības iestādes)

Secinājumi:

 1. Daudzi izglītojamiem maina skolas, jo grib pamēģināt savas prasmes citā skolā.
 2. Nav iespējams nodrošināt 100% izglītojamo skaitu, jo daudzi izglītojamie iesaistās vairākās profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās. Kļūstot vecākiem izglītojamajiem mainās intereses.
 3. Lai nodrošinātu maksimālu izglītojamo saglabāšanu, regulāri vajag sekot līdz katram izglītojamajam un padziļināti iepazīties ar viņu problēmām.
 • Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)
1. Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 0 Pedagogi ir jauni un perspektīvi, skolā iesaistās sporta skolas beidzēji.
2. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 0 Medicīnas pakalpojumi skolai ir noslēgts ārpakalpojums ir līgums ar MEDSPORT
 1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes
 • Izglītības iestādes misija:

Sporta skola kļūst par atzītu profesionālās ievirzes izglītības iestādi Latvijā un starptautiskajā mērogā, kuras absolventi ir spējīgi konkurēt uz vietām atzītos Latvijas un Eiropas klubos un startēt augsta mēroga sacensībās.

 • Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:

Sporta skolā tiek cienītas cilvēku tiesības un saglabātas savas tautas nacionālās vērtības, iegūtas zināšanas, labas prasmes un iemaņas sava sporta veida programmā.

 • Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

Jaunietis kam svarīga attieksme pret ģimeni, cieņpilna attieksme pret apkārtējiem, lojāls pret valsti, un gatavs tiekties uz augstiem sasniegumiem.

 • /2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
Radīt apstākļus izglītojamajiem, lai varētu sasniegt augstus sasniegumus un attīstīt viņu individuālās prasmes un cilvēciskās spējas Īstenot izvirzīto mērķi-nodrošināt maksimāli labu mācību treniņu procesu, kas notiek klātienē, ievērojot visas valsts prasības.·         Attālinātā mācību procesā treneri, izmantoja dažādus komunikācijas veidus, nodrošināja izglītojamo maksimālu iesaistīšanos āra treniņos un centās vadīt treniņprocesu tā lai būtu maksimāli laba atgriezeniskā saite.Visi izglītojamie piedalījās Latvijas Federācijas jaunatnes futbola čempionātā un Rīgas reģiona meistarsacīkstes.

Rezultāti atspoguļoti LFF mājas lapā.

Sakarā ar pandēmiju rezultāti tika sasniegti daļēji, jo nevarēja kvalitatīvi pabeigt čempionātus.
 • Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
 Nodrošināt maksimāli labus treniņa apstākļus izglītojamajiem Tiek noslēgts jauns līgums ar 75. vsk. kuru laukumu skola varēs izmantot kā pamatlaukumu. Rezultāts sasniegts atslogosies citi treniņlaukumi un varēs aizvadīt kvalitatīvākus treniņu
Iespēju piedalīties starptautiskos turnīros Ar pandēmijas beigšanos varēja piedalīties dažādos starptautiskos turnīros Lietuvā, Igaunijā, Slovākijā. Tika sasniegti labi rezultāti.  Tika izpildīts daļēji, jo nebija iespējas visiem izglītojamajiem piedalīties starptautiskos turnīros.
Treneru apmācība, IT iespēju izmantošanu Treneri apgūst IT prasmes un apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Daļēji, ne visi treneri labprātīgi izmanto jaunākās tendences IT jomā.
 1. Kritēriju izvērtējums
 • Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Skola pēc katrām sacensībām kopā ar treneriem analizē sacensību rezultātus un izvirza uzdevumus nākamajam posmam. Mācību treniņu procesa izvērtēšanā un sasniegto rezultātu analīze vismaz divas reizes gadā. Audzēkņu testēšanu un rezultātu analīzi un salīdzināšanu.
Skola piedalās dažāda līmeņa sacensībās. Skolai ir augsti sasniegumi. Skola cenšas piemeklēt katram līmeni atbilstošus turnīrus. Motivēt maksimāli izglītojamajos ieguldīt papildus darbu un veidot vidi priekš augstiem sasniegumiem.
 • Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Skolā nav sūdzību no izglītojamajiem un viņu vecākiem. Tas liecina par labu mikroklimatu skolā Veidot skolā labu saliedētu treneru kolektīvu, rīkot izglītojamo vecākiem saliedēšanās pasākumus.
Skola nodrošina ikviena izglītojamā izaugsmi un treneri cenšas katram izglītojamajam izmantot individuālu pieeju.Treneri vērtē izglītojamo sasniegumus. Nodrošināt izglītojamajiem labus treniņu apstākļus. Veikt padziļinātu sasniegumu analīzi un sniegt atgriezenisko saiti.
 • Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Skola ir filiāles dažādos Latvijas novados. Skola meklē papildus iespējas piesaistīt bērnus un aptvert vēl citus Latvijas novadus.
Nodrošināt labus treniņu apstākļus. Katram izglītojamajam atrast individuālu pieeju, un piemeklēt pēc līmeņa sacensības.
 • Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Skolā ir iekšējas kārtības noteikumi, kurus ievēro gan izglītojamie, gan vecāki. Turpināt darbu pie iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanas.
Skola ik gadu pārrunā ko darīt ārkārtas situācijās Veikt mācības ko darīt ārkārtas situācijās.

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Skola ir nodrošināta ar materiāltehnisko resursu klāstu, lai nodrošinātu programmu īstenošanu Veicināt treneru izglītību un rezultātu analīzi un motivācijas sistēmas ieviešanu.
 1. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā
 • Projekta īsa anotācija un rezultāti.

Skola iesaistās Rīgas domes organizētajos projektos un Latvijas Futbola federācijas rīkotajos projektos.

 • Projekta īsa anotācija un rezultāti.

Rīgas domes projekti ir saistīti ar nometņu organizēšanu visas nometnes tiek organizētas Rojā.  Latvijas Futbola federācijas projekti vairāk ir vērsti uz inventāra iegādi.

 1. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
 • Latvijas Futbola federāciju par piedalīšanos sacensībās.
 • MEDSPORT par medicīniskajiem pakalpojumiem (rehabilitācijas iespējas)
 1. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
 • Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).

Skola veicina izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Katram bērnam uz formas ir uzšūts Latvijas karogs. Pirms starptautiskiem turnīriem treneris parasti pārrunā jautājumus kas ir saistīti no kādas valsts mēs nākam un kādu valsti pārstāvam. Uz sacensībām vienmēr tiek ņemts līdzi valsts karogs.

 • 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.

Skolā notiek pasākumi, kur tiek uzaicināti esošie sportisti kuri pastāsta par saviem sasniegumiem.

Skolas audzēkņi atgriežas un strādā par treneru palīgiem skolā.

Skolā izglītojamie apgūst dažādas ikdienas prasmes nometnēs un ārzemju turnīros. (atbalstīt vienam otru, līdera prasmes, būt patstāvīgiem, uzņemties atbildību).

 1. Citi sasniegumi
 • Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

Daudzi audzēkņi piedalās reģionālajās izlasēs un Latvijas Jaunatnes izlasēs U-17, un U-19

Skolas izglītojamie piedalās Virslīgas sacensībās.

 • Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.

Izglītojamie ir piemērs citiem savas skolas izglītojamajiem un viņi popularizē skolas vārdu.