Sporta skolas nolikums un Sporta skolas pašvērtējums 2019./2020.m.g.

 

20.10.2016                                                                                                                Nr.1

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta skolas “Supernova”

NOLIKUMS

(Rīgā)

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22.pantu,

Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

Vispārīgie jautājumi

 

 1. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta skolas “Supernova” (turpmāk tekstā – iestāde) ir Biedrības sporta klubs “Super Nova” (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
 2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi atbilstošie normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 3. Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība. Iestādei var būt sava simbolika (karogs, logo) un zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 4. Iestādei var būt savs norēķinu konts bankā.
 5. Iestādes juridiskā adrese ir Ostas prospekts4-28, LV-1034
 6. Dibinātāja juridiskā adrese: Ostas prospekts4-28, LV-1034.
 7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:

 

RTU stadions,  Daugavgrīvas iela  56a, Rīga

Rīgas Ostvalda vidusskola , Dammes iela 20 , Rīga

Rīgas 25.vidusskola, Rušonu iela 6 , Rīga

Valda Avotiņa pamatskola , Salaspils iela 14, Rīga

Rīgas Lietuviešu vidusskola , Prūšu 42 a, Rīga

Rīgas Pārdaugavas pamatskola , Kartupeļu iela 2, Rīga

Rīgas Ziepniekkalna Vidusskola , Ozolciema iela 26, Rīga

BJC Daugmales reģionālais sporta centrs , Maskavas iela 283 B ,Rīga

Rīgas 61.vidusskola , Pārslas iela 14 ,Rīga

Rīgas 71.vidusskola , Iļģuciema iela 6 ,Rīga

Siguldas 1.pamatskola , Pulkveža brieža iela  105, Sigulda

Saulkrastu sporta centrs , Smilšu iela 3 ,Saulkrasti

 1. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
 2. Iestādes darbības mērķi:

8.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

8.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;

8.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

 1. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība.
 2. Iestādes uzdevumi ir:

10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un sportā;

10.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

10.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

10.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

10.5. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecākiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

10.6. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;

10.7. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

10.8. sagatavot izglītojamos Latvijas nacionālajām un starptautiskajām izlasēm;

10.9. organizēt sporta pasākumus un sacensības;

10.10. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

10.11. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas.

 1. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

11.1. futbolā-programmas kods 20V 813000,

11.2. Futbolā-programmas kods 30V 81300

11.3. Interešu izglītība – futbols

 1. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju.
 2. Izglītības procesa organizācija.
 3. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.19. Iestāde, ievērojot izglītojamo un vecāku intereses, sabiedrības sociālo pieprasījumu, patstāvīgi izstrādā iestādes darbības struktūru, darba plānu.
 4. Mācību Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

 

 1. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 2. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka dibinātājs.

 

 1. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai:

 

17.1. sporta izglītības programmā pārbauda izglītojamā vispārējo fizisko attīstību un fiziskos dotumus attiecīgajā sporta veidā.

 1. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību.
 2. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.
 3. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.
 4. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos akots noteiktās prasības. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” – vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
 5. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.
 6. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu doku­mentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 7. V.Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
 8. Iestādi vada vadītājs (turpmāk – direktors), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

 1. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

 1. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 2. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

 

 1. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

 1. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 2. Izglītojamo tiesības un pienākumi
 3. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

 1. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
 2. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
 3. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
 4. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.
 5. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.
 6. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.
 7. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.
 8. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti nodaļās un metodiskajās komisijās. Nodaļas un metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē direktors, direktora vietnieki vai izglītības metodiķi.

VIII. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.
 2. Iestādes saimnieciskā darbība
 3. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
 4. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
 5. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.
 6. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
 7. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 8. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

44.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

44.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

44.3. no citiem ieņēmumiem.

 1. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

45.1. iestādes attīstībai;

45.2. mācību līdzekļu iegādei;

45.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

45.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.

 

 1. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
 2. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
 3. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
 2. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.
 3. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 1. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam pēc juridiskā adreses ir Maskavas 108/110-7, Rīga, LV-1003.
 2. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 3. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
 4. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
 5. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
 6. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
 7. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 8. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

58.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

58.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 1. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums  

Skolas direktors: Egons Brants

SATURS

 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums………………………………………………….….3
 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi……………..…………………………..…….3
 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde……………………..……………….3
 4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos……………………………………………………………………….……….3
  • Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas…………………………………3
  • Mācīšana un mācīšanās……………………………………………………………….4
   • Mācīšanas kvalitāte…………………….…………………………………………4
   • Mācīšanās kvalitāte……………….…………………………….…………………4
   • Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa…………………………………….……5
  • Izglītojamo sasniegumi……………………………………..….………………………5
   • Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā……………………………………………..5
   • Izglītojamo sportiskie sasniegumi 2017./2018. mācību gadā….……..……….……5
  • Atbalsts izglītojamiem…………………………..…….………………………………6
   • Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts……………….…….…….6
   • Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)………….………6
   • Atbalsts personības veidošanā…………………………………………………….6
   • Atbalsts karjeras izglītībā…………………………………..…………..………….7
   • Atbalsts mācību darba diferenciācijai………….…………………………………..7
   • Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām………………………………….7
   • Sadarbība ar izglītojamā ģimeni…………………………………….……………..7
  • Izglītības iestādes vide……………………..……………………………………..…..8
   • Mikroklimats………………………………….……………..…………….………8
   • Fiziskā vide un vides pieejamība………………………………………………..…8
  • Izglītības iestādes resursi………………………………………..…………….……….9
   • Iekārtas un materiāltehniskie resursi……………………….……………….……..9
   • Personālresursi…………………………………………………………………………………….9
  • Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana…………..9
   • Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana………………………..9
   • Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība………………………..10
   • Izglītības iestādes sadarbība ar citāminstitūcijām…………………………………10
 1. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)…….……………………..10
 2. Turpmākā attīstība………………………………………………………………………………………10                                              1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta skolas „Supernova” (turpmāk tekstā – Skola) ir Biedrības SK Super Nova dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

Skolai finanšu uzskaite notiek dibinātāja centralizētai finanšu līdzekļu uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankā.

Skolas juridiskā adrese: Ostas prospekts 4-28, LV-1034

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Skola izmanto Rīgas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Skola savu darbību uzsāka 2017. gadā.

Skolā strādā 19 treneri, 16 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā, vienam trenerim „C” kategorijas sporta speciālista izglītība. 1 treneris mācās LSPA un 1 treneris LU.

Skolā ir7 darbinieki ar nometņu vadītāja sertifikātu.

Skolas vadību nodrošina direktors.

Skolas darbiniekiem tiek organizēti tālākizglītības kursi un semināri. Treneri labprāt apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus.

2019./2020. mācību gadā skolā apstiprinātas 56 profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupas. Skola nodrošina programmu apguvi 824 izglītojamiem. Sporta skolā ir licencētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • futbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);

 

Audzēkņu sadalījums  pa apmācību grupām

Sporta veidi SSG MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 SMP-1 SMP-2 SMP-3
Futbols 65

 

8%

154

 

19%

120

 

14%

83

 

10%

127

 

15%

94

 

11%

88

 

11%

42

 

5%

24

 

3%

14

 

2%

13

 

2%

 

 1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

 

Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi, kvalitatīva izglītības procesa organizēšanu un īstenošanu.

Skolas uzdevumi ir:

 1. Audzēkņu profesionālās izaugsmes un karjeras izvēles veidošana, īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, to mērķus un uzdevumus;
 2. Mūsdienīgas izglītības vides veidošana, mērķtiecīgi izvēloties mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas;
 3. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
 4. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus;
 5. Daudzpusīga izglītības pieejamības veicināšana, īstenojot interešu izglītības programmas.

 

 1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms).

 

 1. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

 

Profesionālās ievirzes izglītības apguves process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām.

 

Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Izglītojamo skaits 2019./2020. m.g.
Nr. Izsniegšanas datums Sākumā Beigās
futbols 20 V 813 00 1 P-17589 28.09.2019. 717 773
futbols 30 V 813 00 1 P_2528 04.06.2020. 51 51

 

Mācību treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajām izglītības programmām pēc apstiprinātajiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem. Izmaiņas izglītības programmā veiktas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 508 izmaiņām un apstiprinātas ar rīkojumu

Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību. Tehniskā un taktiskā sagatavotība tiek apgūta, darbojoties grupās. Teorija tiek integrēta praktiskajās nodarbībās. Psiholoģiskā sagatavotība atbilstoši prasībām, iekļauta treniņu procesā. Administrācija veic nodarbību vērošanu. Vadība un treneri sadarbojas mācību programmu pilnveidē.

 

4.2. mācīšana un mācīšanās

 

4.2.1. mācīšanas kvalitāte

 

Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem nodarbību grafikiem. Ievērojot normatīvo aktu prasības, mācību gada laikā notiek treniņu nodarbību hospitācija, tiek apkopoti sacensību rezultāti..

Izglītojamos skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta izziņas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Katram izglītojamajam iekārto personas lietu. Izglītojamo reģistrāciju veic izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā. Pārcelšana nākošajā mācību treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem.

Treneris savā darbā izmanto dažādas trenēšanas metodes atbilstoši izglītojamā spējām un vecuma īpatnībām. Mācību procesā izmanto pieejamo sporta inventāru un skolā pieejamos mācību metodiskos materiālus.

 

Secinājumi: Skola mācību procesā izmanto, regulāri atjauno un papildina mācību līdzekļus. Mācību darbs skolā tiek cieši saistīts ar audzināšanas procesu. Treneru darbs tiek vērtēts un analizēts.
Turpmākā attīstība: Attīstīt un pilnveidot izglītojamo pieeju mācību līdzekļiem elektroniskajā vidē.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

 

4.2.2. mācīšanās kvalitāte

 

Mācību gada sākumā Skolas izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, iekšējas kārtības un drošības noteikumiem. Notiek pārrunas par drošības noteikumiem pēc apstiprinātajām instrukcijām. Izglītojamajiem ir pieejamas Skolas sporta bāzes un atbilstošs inventārs. Izglītojamajiem tiek nodrošināta dalība dažādā mēroga sacensībās, saskaņā ar Latvijas Futbola Federācijas izstrādātajiem sacensību kalendāriem. Izglītojamie piedalās sekojošās sacensībās: Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, organizētajos turnīros un sacensībās ārpus Latvijas. Lai labāk sagatavotos sacensībām un sasniegt augstākus rezultātus, izglītojamajiem tiek rīkotas mācību – treniņu un vasaras nometnes. Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas gan mācību procesā, gan sacensībās, gan nometnēs.

 

Mācību treniņu grupas, pedagogi un izglītojamie tiek reģistrēti VIIS sistēmā. Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumiem un apstiprinātajiem skolas noteikumiem „Par audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. Administrācija regulāri sniedz informāciju treneriem par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prasībām mācību grupu  komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, audzēkņu vecuma un skaita atbilstību mācību treniņu grupās.

 

4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

Mācību – treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti.

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām prasībām.

Secinājumi: Vērtēšana atbilst izvirzītajām prasībām. Skolā izstrādāti kontrolnormatīvi katrā sporta veidā vispārējai fiziskajai un speciālajai sagatavotībai. Regulāri tiek apkopoti audzēkņu sasniegumi.
Turpmākā attīstība: Veikt darbības, saistītas ar vērtēšanas procesa turpmāko pilnveidošanu. Ieviest kontrolnormatīvu izpildes atskaites žurnālā e-klase.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

 

4.3. izglītojamo sasniegumi

 

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

 

Izglītojamie sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.

 

Secinājumi: Ikdienas darbā katrs izglītojamais saņem atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši licencētajām programmām
Turpmākā attīstība: Sekmīgi izmantot analīzes rezultātus.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

 

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (nevērtē pirmsskolas izglītības iestādes)

 

Skolas Izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās: Latvijas čempionātos, Kausu izcīnās, kā arī starptautiskā mēroga sacensībās. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā..

Audzēkņu sasniegumi sacensībās 2019/20. mācību gadā.

SMP-3 2. vieta Latvijas čempionāt komanda.lv 1. līgas čempionāts

SMP-2 5. vieta Jaunatnes futbola čempionātā Elites grupā U-18

SMP-1 8. vieta Jaunatnes futbola čempionātā Elites grupā U-16

MT-7  8. vieta Jaunatnes futbola čempionātā Meistarības grupā U-15

MT-6 7. vieta Jaunatnes futbola čempionātā Meistarības grupā U-14

MT-5 5. vieta Jaunatnes futbola čempionātā Elites grupa U-13

MT-4 3. vieta LFF Kausa izcīņā U-12

 

4.4. atbalsts izglītojamiem

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

 

Skolā tiek nodrošināts mācību treniņu process. Audzināšanas darbā ir iesaistīti visi treneri. Katrs treneris pārzina savu audzēkņu rakstura īpatnības un cenšas rast pareizo pieeju katram audzēknim individuāli, lai veicinātu katra indivīda izaugsmi un veidotu optimālo klimatu grupā.

 

Sporta skolā ir izstrādāti iekšējas kārtības noteikumi izglītojamajiem ar kuriem tiek iepazīstināti izglītojamie un skolas personāls.

 

Secinājumi: Skolas audzēkņus atbalsta personāls, kas regulāri konsultē dažādās situācijās. Nepieciešamības gadījumos par audzēkņu stāvokli tiek informēti izglītojamo vecāki.
Turpmākā attīstība: Veikt psiholoģiskā atbalsta pasākumus izglītojamo un viņu vecāku auditorijai.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

Skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs audzēkņu veselības aprūpē. Katrai mācību grupai nokomplektēta medicīnas soma. Iestājoties skolā, katrs audzēknis iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Vienu reizi gadā notiek padziļinātās medicīniskās pārbaudes, kuras veic Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Audzēkņi, kuriem tiek konstatētas izmaiņas veselības stāvoklī, papildus tiek nosūtīti pie speciālistiem.

Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Katra mācību gada sākumā treneri audzēkņus iepazīstina ar drošības noteikumiem, veicot attiecīgu ierakstu žurnālā un audzēkņi ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas to ievērot.

Izglītības iestādes personāls iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem, amata aprakstiem, darba aizsardzības instruktāžu.

Secinājumi: Sporta skolas izglītojamo darba drošības un iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti atbilstoši Darba aizsardzības instruktāžām.
Turpmākā attīstība: Turpināt sistemātiski informēt izglītojamos par darba drošību treniņos un iekšējās kārtības noteikumiem.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

 

 

4.4.3. atbalsts personības veidošanā

 

Skolas audzēkņiem tiek dota iespēja piedalīties sacensībās, sacensību un sporta pasākumu rīkošanā. Audzēkņi veidojas par personībām ar savu viedokli un pārdomātiem nākotnes plāniem.

Piedaloties daudzdienu turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai audzēkņi uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu audzēkņu vispusīgas personības attīstīšanā.

Secinājumi: Sports veido stipras personības un Skola to stimulē. Treneri regulāri strādā ar izglītojamajiem lai tos motivētu un atbalstītu.
Turpmākā attīstība: Turpināt strādāt pie mērķu izstrādes izcilu sportistu un viņu personību veidošanā. Treniņu procesā izglītot izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā

 

Skolas audzēkņi tiek informēti par tālākām izglītošanās un darbības iespējām sporta jomā. Pēc skolas beigšanas audzēkņi saņem apliecību, kas ir apliecinājums par profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi attiecīgajā sporta veidā. Turpinot mācības jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt trenēties augstskolu un klubu komandās.

Treneri apmeklē pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādes un informē bērnus un vecākus par skolas darbību.

Secinājumi: Sporta skolas izglītojamie ir informēti par karjeras iespējām turpinot izglītību sporta jomā, kā arī par iespējamiem priekšrocībām iegūstot sporta izglītību Skolā.
Turpmākā attīstība: Turpināt strādāt pie mērķu izstrādes izcilu sportistu un viņu personību veidošanā. Treniņu procesā izglītot izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

Skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un spējām. Treneri var sniegt arī individuālu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu, organizējot treniņus pēc individuālā plāna.  Treneri izmanto dažādas metodes, kuras pielāgo atbilstoši audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas visu izglītojamo intereses.

 

Secinājumi: Treniņu procesā treneri pēc nepieciešamības veic individuālo darbu ar katru izglītojamo, lai pilnveidotu viņa spējas. Tiek izmantotas dažādas mācību metodes.
Turpmākā attīstība: Veidot pieredzes apmaiņu starp treneriem par mācību darba diferenciāciju, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par jaunākajām metodēm
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

 

Skolā šobrīd šādu audzēkņu nav, tomēr, ņemot vērā iekļaujošās izglītības koncepciju, skola apsver iespēju piedāvāt bērniem ar īpašām vajadzībām darboties kādā no sporta nodaļām, atbilstoši savām spējām.

 

 

 

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni

 

Sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, sarakste e-pastā, WatsApp vecāku grupā skolas vecāku sapulces, publikācijas Latvijas Futbola federācijas mājas lapā, facebook vietne. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra audzēkņa sportisko izaugsmi, veselības stāvokli, apmeklējumu un attieksmi pret darbu treniņu nodarbībās un piedalīšanos sacensībās.

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par notiekošajām sacensībām, nometnēm, turnīriem.

 

Secinājumi: Skolā vecāki tiek vispusīgi informēti par bērna fizisko attīstību, sportiskiem sasniegumiem un izaugsmes iespējām.
Turpmākā attīstība: Turpināt un paplašināt vecākiem informēšanu par sporta norisēm treniņu procesā, skolā, pilsētā un valstī.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.5. izglītības iestādes vide

 

4.5.1. mikroklimats

 

Audzēkņiem, treneriem, vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot pašvaldības, novada presi, internetu.

Skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus, par labiem sasniegumiem audzēkņi saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek apbalvoti gada noslēguma vakarā. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē skolas sapulcēs un svētku pasākumos.

 

Secinājumi: Skolā tiek nodrošināts pozitīvs mikroklimats, lai veicinātu izglītojamo patriotismu, piederības apziņu skolai un uz mācību procesu virzītu darba vidi.
Turpmākā attīstība: Turpināt veikt pasākumus Skolas kolektīva saliedēšanā.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi.

 

4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība

 

Skolas treneri un audzēkņi piedalās sporta bāžu, stadiona un to apkārtnes sakopšanā.

Viss Skolas darbs notiek īrētās telpās pilsētā. Skolas vadība ir noslēgusi līgumus, iepazinusies ar visām nodarbību telpām un pārliecinājusies, ka tās daļēji atbilst noteiktajām prasībām. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.c.) telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Nodarbību telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Sporta bāzēs ir pieejamas dušu telpas. Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir noteikti izmantošanas un kārtības noteikumi, evakuācijas plāni. Skolas treneri ir instruēti par darba un ugunsdrošības noteikumiem.

Izmantojamās bāzes Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūšanā.

 

N.p.k. Sporta bāzes nosaukums, Adrese
1. Rīgas Ostvalda vsk. stadions, Dammes iela 20, Rīga
2. 25.vsk stadions, Rušonu iela 6, Rīga
3. BJC Daugmales stadions, Maskavas iela 283b, Rīga
4. RTU stadions, Daugavgrīvas iela 56a, Rīga
5. Valda Avotiņa pamatskola, Salaspils iela 14, Rīga
6. Rīgas Lietuviešu vidusskola, Prūšu 42a, Rīga
7. Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Kartupeļu iela2, Rīga
8. Rīgas Ziepniekkalna vsk, Ozolciema iela 26, Rīga
9. Rīgas 61. vsk., Pārslas iela 14, Rīga
10. Rīgas 71. vsk., Iļģuciema iela 6, Rīga
11. Siguldas 1. pamatskola, Pulkveža brieža iela 105, Sigulda
12. Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti

 

Secinājumi: Visās sporta bāzēs ir atbilstoša fiziskā vide treniņu procesa nodrošināšanai
Turpmākā attīstība: Nodrošināt visās programmas īstenošanas vietās VUGD atzinumu un Veselības inspekcijas atzinumus.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

 

4.6. izglītības iestādes resursi

 

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolai ir pieejamas visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās papildus sporta bāzes. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša skolas īstenojamo programmu specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Skolā ir 2 datori ar interneta pieslēgumu, kurus var izmantot treneri. Ir viens portatīvais dators direktora rīcībā. Skolai ir videokamera.

Skolā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Ar nepieciešamo inventāru un sporta apģērbu nodrošina skola. Skolā ir kopētājs un skeneris treneru vajadzībām.

 

Secinājumi: Tiek domāts pie inovatīvu mācību līdzekļu iegādes ar kuriem dažādot un uzlabot mācību procesu.
Turpmākā attīstība: Nodrošināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

 

4.6.2. personālresursi

 

Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Ar skolas audzēkņiem strādā 19 pedagoģiskie darbinieki. Treneru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Treneri ar priekšlikumiem un zināšanām piedalās skolas mācību programmu pilnveidē.

 

Secinājumi: Personālresursu izglītība un kvalifikācija ir augstā līmenī. Treneri regulāri pilnveido savu izglītību un apgūst jaunas metodes, kuras vēlāk var pielietot ikdienas darbā.
Turpmākā attīstība:  Pilnveidot treneru kompetenci darbā ar jaunajām tehnoloģijām.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

 

4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un nosakot tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas darba aspektos. Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās puses un uzlabojamās jomas. Mācību gada plānā ir pedagoģiskās padomes sēdes un treneru darba izvērtējums. Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba plānošanā un vērtēšanā. Treneri apzinās sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro to sava darba plānošanā.

Skolas attīstības plāns izstrādāts trim mācību gadiem no 2020-2023 Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus.

 

 

Secinājumi: Pašvērtējuma rezultāti un izvirzītās prioritātes tiek atspoguļotas skolas Attīstības plānā.
Turpmākā attīstība: Turpināt regulāru skolas darba pašvērtēšanu un informācijas ievietošanu skolas mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas Attīstības plānā.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Labi

 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem. Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši amatu aprakstiem.

Skolas darbību reglamentē skolas nolikums. Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot skolas darbā ieinteresētās puses.

Mācību darbu organizē direktors.

Darbinieki, audzēkņi un vecāki ir informēti, par kādiem jautājumiem var vērsties pie skolas vadības.

Secinājumi: Skolā ir demokrātiski izstrādāti obligātie skolas darbu reglamentējošie dokumenti. Skolas vadība motivē personālu kvalitatīvam darbam.
Turpmākā attīstība: Par radošu pieeju darbā un izciliem sasniegumiem turpināt darbinieku motivēšanu skolas iespēju robežās.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

 

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi un citām darba aktualitātēm Latvijas Futbola federācijai.

Skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām organizācijām, skolām un iestādēm.

Secinājumi: Skola regulāri sadarbojas ar LFF
Turpmākā attīstība: Veicināt sadarbību ar ārvalstu sporta skolām, lai varētu veikt pieredzes apmaiņu.
Vērtējums kritērija mācīšanas kvalitāte: Ļoti labi

 

 1. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)

 

Skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu:

Rīgas U – 13 reģionāla izlase – Roberts Kukulis, Ratmirs Trifanovs, Roberts Aleksejevs

Latvijas U – 14 reģionālajā izlase- Norberts Armanovičs, Kristjans Černovs, Vladimirs Kostigovs, Valters Veinbergs

U-19 Latvijas izlases kandidāti: Kristians Sprukulis, Dmitrijs Puhovs, Iļja Semjonos

 1. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

 

 1. Jaunākā informācija par skolu ir atspoguļota mājas lapā www.supernova.lv, un www.lff.lv.
 2. Motivēt un ieinteresēt jaunus audzēkņus iestāties skolā.
 3. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.
 4. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu audzēkņu atbildību par iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
 5. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas dzīvē un atbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
 6. E-klases izveidošana.
 7. Piedalīties RIKSD projektos.

 

 

 

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra

 

vadītājs                                                                                          Egons Brants

(paraksts)                                                                             (vārds, uzvārds)

 1. v.

 

SASKAŅOTS

 

                                                                                                                                                      

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

 

                                                                                                                                                       

(paraksts)                                                                                (vārds, uzvārds)

 

                                                   

(datums)

 1. v.

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” un “Z. v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.