Sporta skolas uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi

Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta skolā Supernova( turpmāk – sporta skola) notiek pamatojoties uz sporta skolas izstrādātajiem un apstiprinātajiem „ Profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta skolas Supernova audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem”.

Noteikumi ir saistoši Sporta skolas pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk tekstā-vecāki)

Atbilstoši Sporta skolas aktīvām sporta izglītības programmu licencēm, izglītojamie tiek uzņemti no 6 gadu vecuma.

Talantīgākie sportisti var turpināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apgūšanu līdz 25 gadu vecumam.

Mācību gads Sporta skolā sākas katra kalendārā gada 1. septembrī un beidzas nākamā gada 31. augustā

Izglītojamie, kas apguvuši 20V81300 (no SSG līdz MT-7), 30V81300 (no SMP-1 līdz ASM) profesionālās ievirzes programmu futbols, iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

2.Uzņemšanas kārtība

Pieņemot Sporta skola direktoram adresētu iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu. Sporta skola nodrošina izglītojamā vecākam un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

reģistrācijas apliecību;

akreditācijas lapu;

skolas nolikumu;

iekšējās kārtības noteikumiem;

licencētajām sporta veidu programmām.

3. Uzņemšanai iesniedzamie dokumenti

izglītojamo vecāku iesniegums (pēc noteiktas formas);

dzimšanas apliecība vai pases kopija (LFF vajadzībām);

ģimenes ārsta vai Valsts sporta medicīnas centra izsniegta izziņa par atļauju nodarboties paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos;

izziņa no iestādes par apgūto sporta veida izglītību (sportistiem, kuri iepriekš nodarbojās citā sporta izglītības iestādē vai sporta klubā)

SSG un MT-1 apmācības gada grupā, izglītojamie tiek uzņemti bez kontrolnormatīvu izpildes.

No MT-2 līdz MT-7 apmācības gada grupā, izglītojamie tiek uzņemti atbilstoši rezultativitātes kritērijiem (kontrolnormatīvu izpilde, sasniegtie rezultāti)

No SMP-1 līdz ASM apmācības gada grupā, izglītojamie tiek uzņemti atbilstoši rezultativitātes kritērijiem (kontrolnormatīvu izpilde, sasniegtie rezultāti)

Izglītojamais, kurš ir izpildījis augstākās mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, ar Sporta skolas direktora rīkojumu var pārcelt uz atbilstošu grupu.

Sporta skola izglītojamo uzņem noteiktā mācību treniņu grupā un izglītības programmā, izskatot Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdēm un noformējot lēmumu ar direktora rīkojumu.

Pēc uzņemšanas Sporta skolā izglītojamam tiek iekārtota personas lieta.

Sporta skolas administrācija veic atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā, norādot:

izglītojamā kārtas numuru (personas lietas numurs);

izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

izglītojamā deklarēto dzīvesvietas adresi;

rīkojuma numuru un datumu un izglītojamā ieskaitīšanas datumu;

izglītības programmas kods un nosaukumu;

sporta programmas mācību ilgumu.

 

Pēc izglītojamā uzņemšanas rīkojuma izdošanas Sporta skolas administrācija ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Mācību treniņu grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1. septembra līdz 31. oktobrim. Izglītojamo uzņemšana notiek visu mācību gadu.

4.Pārcelšanas kārtība 

Izglītojamo pārcelšana nākamā apmācības gada grupā:

Nākamajā apmācības gada grupā pārceļ, ja izglītojamais atbilst grupu nosacījumiem un ir izpildījis attiecīgās grupas kvalifikācijas rezultatīvos kritērijus, pamatojoties uz 2017. gada 28. augusta ministru kabineta noteikumiem Nr.508 “Kārtība , kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu”

Mācību treniņu grupu izvērtēšana notiek katru gadu līdz 31. augustam.

Pamatojoties uz rezultativitātes kritērijiem, izglītojamie, kuri atbilst augstākas kvalifikācijas grupas nosacījumiem un rezultativitātes kritērijiem, var tikt pārcelti atbilstoši augstākās grupas kvalifikācijā (ne augstāk par vienu grupas kvalifikāciju) ar Sporta skola direktora rīkojumu;

SMP un ASM grupas tiek saskaņotas ar sporta veida federāciju.

5. Atskaitīšanas kārtība

 

Izglītojamos atskaita no Sporta skolas šādos gadījumos;

Izglītojamam atkārtoti neatbilst rezultatīvie kritēriji;

Izglītojamam ir nepietiekam un neattaisnots nodarbību apmeklējums (75% un vairāk no nodarbību skaita);

Veselības stāvokļa dēļ;

Izglītojamais ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus;

Izglītojamais pāriet uz citu sporta skolu/sporta klubu;

Izglītojamais maina dzīvesvietu;

Izglītojamais ir saņēmis apliecību par profesionālās ievirzes sporta izglītību programmas apguvi (30V813001)

Citu iemeslu dēļ.

Lai izglītojamo atskaitītu no Sporta skolu, viens no vecākiem vai pilngadīgais audzēknis vai sporta treneris iesniedz Sporta skolas direktoram adresātu iesniegumu.

Izglītojamo atskaitīšanu no Sporta skolas izskata pedagoģiskās padomes sēdē un lēmumu noformē ar Sporta skolas direktora rīkojumu.

6.Audzēkņu atjaunošana Sporta skolā

Izglītojamais, kurš attaisnojošo iemeslu dēļ pārtrauc mācību treniņu procesu un tika atskaitīts no Sporta skolas, var tikt atjaunots Sporta skolā attiecīgā grupu kvalifikācijā, kas atbilst nosacījumiem un relativitātes rādītājiem.

Lai atjaunotu izglītojamo Sporta skolā viens no vecākiem vai pilngadīgais audzēknis vai treneris, iesniedz Sporta skolas direktoram iesniegumu un atbilstoši uzņemšanas noteikumiem nepieciešamos dokumentus.

Izglītojamo atjaunošanu izskata Sporta skolas pedagoģiskajā padomē un lēmumu noformē ar Sporta skolas direktora rīkojumu.